เงื่อนไขเช่ารถตู้เชียงราย

บจ.ไอเชียงราย (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ : 21/00869) ขอแจ้งลูกค้าทราบเงื่อนไขในการใช้บริการดังนี้

เงื่อนไขเช่ารถตู้เชียงราย
* จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
* ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
* ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ
* คนขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไป อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
* คนขับรถจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

การเช่ารถตู้ 1 วัน
* การเช่า 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ช.ม. คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
* ผู้ใช้บริการจะออกเดินทางเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
* ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับเวลาใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับหลัง 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
* ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้หลายวัน
* วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
* การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า คนขับรถต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ช.ม. ก่อนออกเดินทางต่อไป
* เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง คนขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
* ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับเวลาใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 20.00 น. ของแต่ละวัน กรณีเกินเวลา 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
* ในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถมี 2 แบบ

แบบที่ 1 ไม่รวมน้ำมัน (คิดราคา/วัน)
* ในวันที่เริ่มเดินทาง หลังจากคนขับรถรับผู้ใช้บริการแล้วจะจอดปั้มเพื่อเติมน้ำมันรถให้ดูว่าเต็มถัง
* บางกรณี หากบริเวณนั้นไม่มีปั้มหรือหากท่านต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง คนขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
* การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถคืนเต็มถัง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
* ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 รวมน้ำมัน (คิดราคา/เที่ยว)
* มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน
* คนขับรถจะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด
* หากถึงจุดหมายปลายทางเกินกำหนดเวลาที่ตกลง ถ้าสาเหตุแห่งความล่าช้านั้นเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
* ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการจองรถ
* โทร 081-8854644 (หนุ่ย) สายด่วนเช่ารถตู้ทัวร์เชียงราย
* ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
* หากสเปกรถคันที่ท่านเลือกไม่ว่าง ทางเราจะแจ้งรายละเอียดรถคันอื่นที่ว่าง และสเปกใกล้เคียงกันให้ท่านเลือกอีกครั้ง
* หลังจากท่านตกลงใช้บริการ ให้โอนเงินมัดจำ แล้วเก็บสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยส่งสลิปเงินมัดจำทางแฟ็กซ์ที่ 053-152141 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* ส่งแผนที่จุดรับตามโปรแกรมการเดินทาง โดยแฟ็กซ์มาที่ 053-152-141 หรือ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* ก่อนออกเดินทาง คนขับรถจะโทรไปรายงานตัวกับท่านอีกครั้ง

การวางเงินมัดจำ
* ใช้รถแบบที่ 1 ไม่รวมน้ำมัน (คิดราคา/วัน) มัดจำ 1,000 บาท / 1 วัน ยกตัวอย่างเช่น เช่ารถตู้เชียงราย  2 วัน ราคาวันละ 1,800 บาท ต้องวางมัดจำ 2,000 บาท
* ใช้รถแบบที่ 2 รวมน้ำมัน (คิดราคา/เที่ยว) มัดจำครึ่งราคา / เที่ยว ยกตัวอย่างเช่น เช่ารถตู้เชียงราย เต็มวันรวมน้ำมัน ราคาวันละ 3,000 บาท ต้องวางมัดจำ 1,500 บาท

การโอนเงินมัดจำ
ชำระเงินค่าจองรถโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM สั่งจ่ายในชื่อบัญชี บริษัท ไอเชียงราย จำกัด (ICHIANGRAI COMPANY LIMITED)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านดู่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 984-0-05540-5

โอนเงินแล้วโปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน ส่งหลักฐานการโอนเงินที่แฟ็กซ์หมายเลข 053-152-141 หรืออีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หากแจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทางทุกกรณี

หมายเหตุ: ค่าบริการไม่รวม 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ 3% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

Free Joomla! templates by Engine Templates